Awisesystem
 • Home
 • Contact
 • เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับผู้ใช้บริการทาง AWiseSystem.com

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ให้ใช้บริการลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 Website ที่ทำผิดกฎหมาย ที่กระทำการสร้างความเสื่อมเสีย ทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา เพื่อสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายประเทศไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสังคมทั่วไปในประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง จะปิดการให้บริการ Domain Name ทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

1.2 Website เกี่ยวกับ Bittorent, Tracker, Hacker, Warez, Pirate Software, Crack, Backdoor, Phishing เผยแพร่ไวรัส หนอน อินเตอร์เน๊ต โทรจัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย

1.3 Website ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก ขายบริการทางเพศ เซ็กส์ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสื่ออนาจาร สื่อลามกด้วย

1.4 Website ที่เกี่ยวข้องกับ Online Streaming, Download, MP3, Software, Music  Online, VDO , Voice Clips ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ผิดกฎหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่พยายามหลีกเลี่ยง

1.5 ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

1.6Website ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกชนิด

1.7 ใช้บริการ server ในการโจมตี server อื่น เช่น Hack Attacks, Spamming, Mail Boombs, Port Scanning หรือ Port Probing เป็นต้น

1.8 Website ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

1.9 Website ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

1.10 การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

1.11  Website ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

2.1 ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ

2.2 โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

2.3 ในกรณีที่ชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์ฟรีโดเมนเนมหรือย้ายโดเมนเนมในโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการชำระค่าบริการ หากเกิน 1 เดือนแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับค่าโดเมนเนม ในกรณีต่ออายุโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนมจำแป็นต้องระบุชื่อโดเมนเนมที่จะใช้ /ต่อฟรี ภายใน 1 เดือน

2.4 ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

2.5 ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการบันทึกในระบบ หากไม่สามารถใช้อีเมล์ดังกล่าวได้ ผู้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม

2.6 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พื้นที่ หรือ Traffic เกิน โดยจะมีอีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 7 วัน ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเพิ่ม Quota ด่วน

2.7 กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 สัปดาห์ ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางเราจะลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

2.8 ผู้ให้บริการขอจำกัด inode (file) ไว้ที่ 50,000 ต่อ account เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ shared servers ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service

2.9 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันทีเมื่อมีการใช้ งานทรัพยากรเกินกำลังจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ และจะเปิดให้ใช้งานเมื่อมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ให้บริการไปเลยก็ได้ซึ่งขึ้นกับ ดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น หากยกเลิกไม่ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินตามระยะ เวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา ซึ่งรวมทั้ง Dedicated Servers และ Co-location Services ด้วย

2.10 เครื่อง Dedicated Servers หรือ Colocation Servers ที่ใช้ Bandwidth สูงจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย จะต้องแยกใช้ DirectNetwork Port แยกออกไปจาก Share Switch

2.11 ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service

2.12 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรายกเว้น Dedicated Servers และ Co-location Service ซึ่งผุ้ใช้บริการต้องเป็นคนออกแบบและติดตั้งระบบ backup เอง

2.13 ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น

2.14 *ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม) ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 15 วัน ( โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้ กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ การคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ) (อ่านเงื่อนไขการคืนค่าบริการด้านล่าง)

2.15 ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม หากไม่เอาโดเมน ไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดได้

2.16 กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

2.17 ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

2.18 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับ Web Maintanance Service

3.1 ไฟล์เนื้อหา ภาพ เสียง สื่อต่าง ๆ เกินเนื้อหาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะไม่ Upload ให้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เว้นแต่หากผู้ใช้บริการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มขึ้น

3.2 ในกรณีผู้ใช้บริการเหมาแบบรายเดือน / แบบรายปี หากยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือผิดนัดไม่ชำระค่าบริการต่อ ถือว่าผู้ใช้บริการผิดข้อตกลง ผู้ให้บริการจะระงับการให้บริการทันที หากต้องการยกเลิก ผู้ให้บริการแจ้งความจำนงส่งเข้าระบบทาง Email ล่วงหน้าก่อนวันชำระค่าบริการ 1 เดือน หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการกระทำ มีเจตนาทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ ผู้ให้บริการปิด Website โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

เงือนไขการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ (ไม่รวมโดเมนเนม ซึ่งโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100%)

4.1 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น

4.2 ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ

4.3 ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ

4.4 ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย

4.5 หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที

4.6 ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชีPremium Themes for

WordPress & Joomla

 • ECommerce

  Megamenu
  5 Colors by Default

  book
 • News & Magazine

  Fully Responsive.
  Support EasyBlog

  News
 • Trekking

  Fully Responsive.
  Extension Music-Videos.

   

  Entertain
 • Shop

  Fully Responsive.
  Shopping.

  Food
 • Business

  Fully Responsive.
  Mega Menu.

  Business
 • nite

  Team.
  Map
   

  Team
 • Room

  Special LayOut. 

  Show room 01
 • Pace Sport

  Special LayOut. 

  Pace
 

 

themeforest.net/?ref=AWise8